Disclaimer

Kolom 1
Kolom 2

 

Opmerking vooraf :

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de algemene gebruiksvoorwaarden die hieronder zijn weergegeven. Deze gebruiksvoorwaarden omvatten de juridische informatie met betrekking tot het bezoek en het gebruik van de-website, een verklaring inzake intellectuele eigendomsrechten en een verwijzing naar de Privacyregeling. Je wordt vriendelijk verzocht deze gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens de website te bekijken of er op eender welke wijze gebruik van te maken. Door een verder bezoek aan de website of door eender welk gebruik ervan, verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als je hinder ondervindt bij het lezen van deze voorwaarden, of als je niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij je om de website niet verder te bekijken of te gebruiken.

Definities :

Voor de toepassing van deze gebruiksvoorwaarden wordt hierna verstaan onder:

Website: de webpagina’s van IdentiCo die zich bevinden op http://www.identico.be  
Gebruiker of jij en de hiervan afgeleide termen: elke persoon die de Website gebruikt of doet gebruiken en/of bekijkt of doet bekijken (hierna, de "Website");
 

Juridische informatie :

1.     De éénmanszaak IdentiCo

Deze Website (www.identico.be) wordt on line aangeboden en onderhouden onder de verantwoordelijkheid van Sonja Truyen, Landbouwstraat 8, 3010 Kessel-lo, Landbouwstraat 8, 3010 Kessel-lo.
E-mail: coach@identico.be
Tel: 0476.73.94.47
BTW: BE0832.015.718

2.     Inhoud en gebruik van de Website

Je gaat er als gebruiker mee akkoord dat het gebruik van de Website of van informatie die daarin opgenomen is, uitsluitend op eigen risico gebeurt. De Website en alle materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn: "in de huidige staat" en zonder dat er garanties geleverd worden.

IdentiCo doet alle redelijke inspanningen om op de website correcte en bijgewerkte informatie aan te bieden. Wanneer IdentiC op de hoogte wordt gebracht van eventuele fouten en onjuistheden op de www.identico.be, dan worden alle redelijke middelen aangewend om die zo snel mogelijk te verbeteren. Spijtig genoeg kunnen er ondanks die inspanningen nog steeds fouten en vergissingen voorkomen. IdentiCo kan echter niet waarborgen dat de website op elk moment en in alle omstandigheden bijgewerkt en vrij van fouten is. Daarom mag je de opgenomen informatie als gebruiker niet blindelings vertrouwen. Je controleert die best ook eens bij de betrokken derde partij van wie de informatie afkomstig is.

IdentiCo kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor een nadeel dat je mocht ondervinden als gevolg van foute, onjuiste of gebrekkige informatie of als gevolg van een gebrek aan duidelijkheid op de website van IdentiCo.be of op een website van derden waarnaar wordt verwezen. Bovendien ga je ermee akkoord dat het downloaden van informatie of het op een andere wijze verkrijgen van informatie door het gebruik van de website naar eigen goeddunken en op eigen verantwoordelijkheid gebeurt. Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan jouw computersysteem en voor het verlies van gegevens dat het gevolg is van het downloaden van informatie.

Het is mogelijk dat de website links bevat naar websites of webpagina's van derden. IdentiCo heeft geen invloed op de inhoud van die sites en/of pagina's en kan dus ook in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud daarvan. Wanneer IdentiCo  op de hoogte wordt gebracht van een eventuele schadelijke inhoud achter een van de links op de website, dan wordt de link meteen onderzocht  en, als dat nodig is, verwijderd.

3.     Wijzigingen aan de Website

IdentiCo heeft het recht om de informatie die op de Website gepubliceerd is op elk moment te wijzigen en hierdoor de bepalingen van de Voorwaarden aan te passen, bij te werken of te veranderen. Het is jouw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de bepalingen, voorwaarden, kennisgevingen en eventuele aanvullende voorwaarden op de Website door te nemen. Als je de Website na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft gebruiken, geef je daarmee aan dat je met de wijzigingen instemt en deze aanvaardt. Bovendien wijst IdentiCo elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortkomen uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van de website of de Voorwaarden.

4.     Jouw verplichtingen

Buiten wat in de andere gebruiksvoorwaarden is bepaald, engageer je je als gebruiker in het bijzonder om:

- de website als een goede huisvader te gebruiken, i.e. op een manier die redelijk is;
- de website niet te gebruiken op een manier die strijdig is met de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden
- te voorkomen dat je door een onvoorzichtig gebruik van de website of een gebruik met slechte bedoelingen op eender welke wijze afbreuk doet aan de inhoud van de website, niet-toegestane wijzigingen aanbrengt, functiestoornissen of een (tijdelijke of permanente) onbeschikbaarheid van de website veroorzaakt, of bijdraagt aan eender welk incident dat schade kan veroorzaken aan IdentiCo.be  of aan derden.
- de website niet te gebruiken voor onwettige doeleinden, schending van de goede zeden of met het doel schade te berokkenen aan de reputatie van IdentiCo of die van derden.
- op de website geen andere websites, logo's, foto's of andere elementen in te voeren, hyperlinks of verbindingen met andere websites te maken zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van IdentiCo. Wanneer IdentiCo vaststellen of redelijkerwijze vermoeden dat jij één van de bovenstaande bepalingen  hebt geschonden of enige andere verplichting die voortkomt uit de bepalingen van de andere gebruiksvoorwaarden hebt overtreden, dan kan IdentiCo jou zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de website ontzeggen.

 

5.     Intellectuele eigendomsrechten

Je aanvaardt en erkent dat de website foto's, afbeeldingen, grafieken, tekeningen, tekst en andere materiaal kan bevatten (hierna "Informatie") die beschermd zijn als intellectuele eigendomsrechten van IdentiCo of van derden. Als geregistreerd gebruiker die beschikt over een door IdentiCo toegekend paswoord  krijg je van IdentiCo  een niet-exclusief recht om de website te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Dat betekent dat je de website mag bekijken en de voor jouw account beschikbaar gestelde informatie mag downloaden, dat je van deze informatie kennis mag nemen en ze in het kader van de diensten die op de website worden aangeboden op een normale wijze mag reproduceren en gebruiken. Elk toegestaan gebruik van informatie houdt in dat de bron van de informatie steeds op een zichtbare en duidelijke manier wordt vermeld. Behoudens wat hierboven vermeld is, is het niet toegestaan om de website (op welke manier of op welke drager dan ook) geheel of gedeeltelijk te kopiëren, aan te passen, te vertalen, te verkopen, te verhuren, uit te lenen, mede te delen aan een publiek of zelfs afgeleide werken van voormelde elementen te creëren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van IdentiCo.

6.     Bescherming van de persoonsgegevens

IdentiCo besteedt de grootste zorg aan de bescherming van de persoonsgegevens die je aan ons meedeelt.

7.     Rechtsgeldigheid van de gebruiksvoorwaarden

De nietigheid van één of meerdere bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden doen geen afbreuk aan de geldigheid, de toepasselijkheid en het dwingende karakter van de overige bepalingen. Als één of meerdere bepalingen op basis van een wet, een reglement of een definitieve uitspraak van een bevoegde rechtbank ongeldig geacht of verklaard worden, zullen de overige bepalingen hun ongewijzigde kracht en draagwijdte behouden. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door een nieuwe bepaling die zo veel mogelijk de oorspronkelijke doelstellingen van de ongeldige bepaling kan bewerkstelligen.

De bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke, reglementaire of dwingende bepalingen en de bepalingen van openbare orde uit het Belgische of het Europese recht.

8.     Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. De gebruiker gaat ermee akkoord dat het enkel de hoven en rechtbanken van arrondissement Leuven zijn die de bevoegdheid hebben om daar in geval van een geschil met betrekking tot de toepassing of de interpretatie van de voorwaarden, kennis van te nemen.

 

.